GESCHIEDENIS VAN DE KLERCKFrançois de Klerck (1717)

Functies:

vanaf 1701     Schout
vanaf 1704     Secretaris
Religie:
vanaf 1706     Kerkmeester
Heerlijkheid:
van 1699 tot 1717     Rentmeester
Erkenning:
In verband met het huwelijk met Johanna Engels een dochter als eigen kind erkend.

François Jacobus de Klerck (1733)

Stamvader van de komende Familielijn.


François Adriaan de Klerck (1791)

 Adres:

St. Jorisstraat G 145, ´s Hertogenbosch (Hij is daar ook overleden)
Beroep:
vanaf 1818     Heel- en Verloskundige (te ´s Hertogenbosch)
Jubileum:
01-10-1867     Op deze datum bestond zijn praktijk 50 jaar. Hij heeft meer dan 12.000 verlossingen gedaan.
Praktijk:
Aan de St. Jorissteeg G 145.

 

Servaas Johannes Jacobus de Klerck  (1827)

Beroep:

Genees-, Heel- en Verloskundige

Serveas de Klerck (1796)

Beroepen:

Officier van Gezondheid
Chirurgijn K.N.I.L.

Lambertus Antonius de Klerck (1823)

Lambertus Antonius de Klerck. Deze is geboren in 1823 en overleden in 1898.
Ik kan de data van zijn bevorderingen helaas niet achterhalen, daar de Naam- en Ranglijsten uit de periode 1850 -1865 hier ontbreken.

Uit de literatuur blijkt dat hij in 1857 benoemd is tot Ridder der 4e klasse der Militaire Willemsorde. In de Verzameling van Dagorders, blz. 154 staat het volgende genoteerd:

" Het heeft Z.M. onzen geeerbiedigden Koning behaagd, bij besluit van 7 Januarij 1857 no. 62 (Indisch besluit van 26 Februari 1857 no 22), ter zake van de Expeditie naar de Lampongsche districten, in het laatst van het jaar 1856[....] te benoemen, tot Ridders der 4e klasse van de Militaire Willemsorde [...] de kapitein der Infanterie [...] L.A. de Klerck [...]"

De expeditie in de Lampongs wordt in verscheidene publicaties behandeld, maar noch in De Waal (Onze Indische financiën: deel V: De Lampongsche districten), noch in Broersma (De Lampongsche districten) staat hij genoemd. Wél echter in Weitzel´s "Schetsen uit het oorlogsleven in Nederlandsch-Indië: de Lampongs in 1856", p. 189; hij blijkt behoord te hebben tot de 2e kompagnie van het 11e bataljon gedurende de expeditie in de Lampongs. Maar we moeten het doen met deze summiere aanduiding.

Helaas bezit Bronbeek het "Historisch overzicht van de expeditie naar de Lampongsche Districten in het jaar 1856" niet (dit is verschenen in de Militaire Spectator van 1860). Mogelijk komt hij hierin wél ter sprake.

De MWO is niet de enige onderscheiding die hem te beurt is gevallen; hij is ook gedecoreerd met de Orde van de Eikenkroon. Zijn benoeming tot Officier der Orde van de Eikenkroon (op 23-4-1860) staat uiteraard gememoreerd in het boek van Mulder en Christiaans, "Onderscheidingen van de Koning-Hertog: de Orde van de Eikenkroon 1841-1891", p. 397, maar eveneens in de Verzameling dagorders, in de Dagorder van 1860 p. 213:

" Aan het Leger wordt medegedeeld dat het Z.M. den Koning heeft behaagd:
A. bij Hoogstdezelfs besluit van 23 April 1860 (Indisch besluit van 24 Augustus 1860 no. 31), te benoemen tot Officier der Orde van de Eikenkroon, den Kapitein der Infanterie L.A. de Klerck."

Over Servaas de Klerck kan ik hier niets vinden. U kunt zich het beste wenden tot het Nationaal Archief in Den Haag, waar zich de stamboekinschrijvingen der militairen bevinden (voor alle hier genoemde personen zullen zij een schat aan gegevens opleveren).

Adressen:

van 04-04-1871 tot 07-03-1874     Gouwe C90, Gouda
vanaf 07-03-1874     Houtmansgracht M99, Gouda
Beroep:
Majoor
Onderscheidingen:
Ridder Militaire Willems Orde
Officier in de Orde van de Eikenkroon (Deze is op 23-04-1860 aan hem toegekent. In het boek Onderscheidingen van de Koning-Groothertog, op blz. 397 nr.; 92 , staat ver een vermelding. Litt.; Verzamelinh van dagorders betrekking hebbende op toegekende belooningen aan hen, die zich onderscheidden bij krijgsverrichtingen van het Koninklijk Nederlandssch-Indische Leger van 1818 tot heden (Batavia 1939).)
van 1854 tot 1858         Ere Kruis Lamponge Expeditie

 

Casper Frederik Rudolph de Klerck (1859)

In de Naam- en Ranglijst der Officieren van 1900 staat vermeld dat hij overleden is aan boord van het stoomschip "Prins Alexander" in november 1899. Hij is te Perim begraven.
Hij is onderscheiden met het Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven met de gesp "Atjeh 1873-1896". Verder bezat hij het Lombokkruis.

Hij heeft als eerste luitenant deelgenomen aan de Lombokexpeditie van 1894 en staat als zodanig vermeld in het boek van W. Cool op p. 380 (voetnoot 2). Hij behoorde tot het 2e bataljon infanterie dat na het in augustus geleden echec de daar aanwezige troepen kwam versterken. De verrichtingen van dit bataljon bij de verovering van Mataram en Tjakra Negara kunt u in Cool vinden op p. 413 e.v..

In de Naam- en Ranglijst der Officieren van 1900 staat vermeld dat hij overleden is aan boord van het stoomschip "Prins Alexander" in november 1899. Hij is te Perim begraven.

Beroepen:

van 26-07-1881 tot 15-03-1887     2e Luitenant (der Inafnterie bij het K.N.I.L.)
van 15-03-1887 tot 11-09-1894     1e Luitenant
van 11-09-1894 tot 14-04-1899     Kapitein

Onderscheiding:

Officier XV van het Eikenkruis

Adriaan Cornelis Laurens (Louis) de Klerck (1863) 

Beroepen:

van 20-11-1887 tot 12-?-1892     2e Luitenant (der Infanterie van het K.N.I.L.)
van 12-09-1892 tot 10-09-1906     1e Luitenant
van 10-09-1906 tot 11-07-1909     Kapitein
van 11-07-1909 tot 22-07-1912     Majoor
van 22-07-1912 tot 1917     Luitenant Kolonel
Onderscheidingen:
Ereteken Atjeh 1873-1896 (het Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven met de gespen "Atjeh van 1873-1896" (toegekend voor verrichtingen in Atjeh en Onderhorigheden in de periode 1891-1896) en "Korintji 1903".

- het Officierskruis (voor langdurige dienst als officier) met het cijfer XXV;
- een eervolle vermelding.

De eervolle vermelding blijkt aan A.C.L. de Klerck gegeven te zijn bij Koninklijk Besluit van 14 juli 1904, no. 40 (Gouvernements Besluit van 22 september 1904, 35) voor zijn deelname aan de expeditie naar Korintji in 1903 (in de Verzameling van Dagorders, p. 460; zie voor een volledige titelopgave van dit en alle hierna aangehaalde werken zie de bijgevoegde literatuurlijst).

Er zijn twee verslagen van deze expeditie gepubliceerd en wel in het Indisch Militair Tijdschrift. Hoewel uitvoerig ingegaan wordt op allerlei onderwerpen en ook de krijgshandelingen zeer gedetailleerd beschreven worden, worden de betrokken officieren nauwelijks in de tekst genoemd. Wél stond uw grootvader in een aantal krantenberichten vermeld: in het Bataviaasch Nieuwsblad van 29 juli, in de Haagsche Courant van vrijdag 28 augustus en tot slot in het Avondblad van de Nieuwe Courant van 3 september 1903. Hieruit wordt duidelijk dat hij op 27 juli met de 3e compagnie van het 9e bataljon een kampong in de buurt van Poelau Tengah ingenomen heeft. Zo staat het in het telegram dat het Bataviaasch Nieuwsblad uit Tapan ontving: "Kapitein de Klerck nam 27 dezer met één kompagnie eene groote versterking ten zuiden van kampong Batoe-Poetih in het staatje Poelau Tengah."
Ereteken Korintji